Obchodní podmínky

obchodní společnosti AZMART LTD

se sídlem Helrik Ground floor, 17 Bowater Road, LONDON SE18 5TF, United Kingdom

společnost zapsaná v obchodním registru firem pro ANGLII a WALES identifikační číslo: 07223925

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti AZMART LTD. , se sídlem Helrik Ground floor, 17 Bowater Road, LONDON SE18 5TF, United Kingdom , zapsané v obchodním registru firem pro ANGLII a WALES identifikační číslo: 07223925 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.azmart.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.azmart.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupnísmlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českémjazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobuúčinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.1. Uživatelský účet

1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stráncemůže kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svéhouživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraníobchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží téžbez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jekupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údajeuvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změněpovinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu apři objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelskýmjménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledněinformací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere navědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnostize strany kupujícího.

1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelskéhoúčtu třetím osobám.

1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména vpřípadě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 roknevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti zkupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí býtdostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnouúdržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.2. Uzavření kupní smlouvy

1.12. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízenéhoprodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivéhonabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všechsouvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zbožízůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraníobchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřítkupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídkyprodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné aprodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohotozboží.

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladechspojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených sbalením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platípouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Českérepubliky.

1.14. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulářve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejménainformace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující doelektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobudoručení objednávaného zboží,

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jenjako „objednávka“).

1.15. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímuumožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupujícívložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovatchyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešlekupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány zasprávné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdrženíkupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronicképošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteruobjednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané nákladyna dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky(například písemně či telefonicky). Prodávající je též oprávněnvyzvat kupujícího k úpravě objednávky a osobních a adresních údajů,pokud jsou neúplné, popř. nesprávně zapsané v objednávce.

1.17. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručenímpřijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslánokupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické poštykupujícího.

1.18. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinenuzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatnýmzpůsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků nadálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu připoužití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřenímkupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonníhovory) si hradí kupující sám.

1.3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupnísmlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícímizpůsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostní převodem na účet prodávajícího číslo: 239458697 /0300. , vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účetprodávajícího“). Platební údaje jsou vždy vygenerovány při zadáníobjednávky a volbě „úhrada předem“.

1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatitprodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i nákladyspojené s dodáním zboží.

1.22. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná připřevzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatnádo 36 hodin od uzavření kupní smlouvy.

1.23. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovatkupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Vpřípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenusplněn okamžikem připsání příslušné částky na účetprodávajícího.

1.24. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze stranykupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (Čl. 1.16),požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zbožíkupujícímu, případně před výzvou k osobnímu odběru, pokud osobníodběr byl zvolen již v objednávce. Prodávající je oprávněn požadovatuhrazení celé kupní ceny předem i v případě objednání nestandardníhomnožství daného zboží, případně i v případě vyšší prodejní cenya/nebo v kombinaci obou případů.

1.25. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícímkupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.26. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnězávaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně platebprováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad –fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňovýdoklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení cenyzboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresukupujícího případně spolu s koupeným zbožím v jedné zásilce.

1.4. Odstoupení od kupní smlouvy

1.27. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákonač. 40/1964 Sb., občanský zákoník České republiky, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimojiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podlepřání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a videonahrávek a počítačových programů (a to i v případě, že jsou tytosoučástí předmětu koupě), porušil-li spotřebitel jejich originálníobal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

1.28. Nejedná-li se o případ uvedený v Čl. 1.27 či o jiný případ,kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením§ 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a todo čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvymusí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů odpřevzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího (AZMART LTD

Drážní 211

562 04 Ústí nad Orlicí 4) či na adresu elektronické poštyprodávajícího.

1.29. V případě odstoupení od smlouvy dle Čl. 1.28 obchodníchpodmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí býtprodávajícímu vráceno do 4 pracovních dnů od odeslání odstoupení odsmlouvy prodávajícímu a to na adresu: AZMART LTD, Drážní 211, 562 04Ústí nad Orlicí 4.

V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty,vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy:dvěstě korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výšekupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok nanáhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou sevztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvnípokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené aneopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

1.30. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dleČl. 1.29 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provéstpřezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdalivrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečněspotřebováno.

1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle Čl. 1.28 obchodníchpodmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených nadodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončenílhůty na přezkoumání zboží dle Čl. 1.30 obchodních podmínek, a tobezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.32. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícímbude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vznikáprodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tímvzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněnjednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle Čl. 1.29 obchodních podmínek jeprodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícíhona vrácení kupní ceny.

1.5. Přeprava a dodání zboží

1.33. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupnísmlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven nazákladě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případnédodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.34. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží namísto určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzítzboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, jeprodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300 Kč(slovy: třista korun českých), 10 % hodnoty objednávky, přepravné abalné 174 Kč (slovy: stosedmdesátčtyři korun českých) a dále jeoprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.35. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zbožídoručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, jekupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručovánímzboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.36. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinenzkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závadtoto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalusvědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupujícízásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje,že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a napřípadnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůžebýt brán zřetel.

1.37. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohouupravit dodací podmínky prodávajícího.

1.6. Odpovědnost za vady, Záruka

1.38. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnostiprodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího,se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky(zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

1.39. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc jeve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, žeprodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základějimi prováděné prezentace očekávané, popřípadě jakost a užitnévlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkůmprávních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebohmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věciuvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.40. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě skupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupujícíprávo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věcuvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavkukupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postupmožný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odsmlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci orozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců odedne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejímpřevzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

1.41. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité,odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupnísmlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

1.42. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího zavady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupujícíu prodávajícího na adrese jeho provozovny .

1.7. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.43. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupníceny zboží.

1.44. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a dalšísoučásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografiínabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující sezavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebotřetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užítprogramové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraníobchodu.

1.45. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraníobchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, kteréby mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webovérozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkorpráv ostatních zákazník? prodávajícího a který je v souladu s jehour?ením.

1.46. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnýmikodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníkuČeské republiky.

1.47. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost zachyby vzniklé v dů-sledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo vdůsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

1.8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodníchsdělení

1.48. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, jeposkytována zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veznění pozdějších předpisů.

1.49. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobníchúdajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonníčíslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.50. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajůprodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupnísmlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sděleníprodávajícímu.

1.51. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (přiregistraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené zwebového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinenbez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svýchosobních údajích.

1.52 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávajícípověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujícíchzboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasukupujícího předávány třetím osobám.

1.53. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údajebudou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo vtištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.54. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné aže byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobníchúdajů. Kupující prohlašuje, že byl pou?en o tom, že souhlas sezpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolatpísemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

1.55. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebozpracovatel (Čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, kteréje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo vrozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem naúčel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklýstav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplněnínebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozívěty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraníneprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatelžádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranuosobních údaů?. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícíhoobrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajůpřímo.

1.56. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobníchúdajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávajícímá právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovatpřiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutíinformace.

1.57. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících sezbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresukupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sděleníprodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.9. Doručování

1.58. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související skupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a toelektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu jedoručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelskémúčtu.

1.59. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejíhopřijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslanýchelektronickou poštou může být zajišěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatelepoštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatelepoštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát(popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilkupřevzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovníchslužeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dánívýzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uloženízásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že seadresát o uložení nedozvěděl.

1.10. Záverečná ustanovení

1.60. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právnívztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsoudotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právníchpředpisů.

1.61.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě registracev obchodním registru firem pro Anglii a Wales.

1.62. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné neboneúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupíustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnostostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodníchpodmínek vyžadují písemnou formu.

1.63. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovánaprodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.64. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresaelektronické pošty , telefon . Veškeré tyto údaje jsou přístupné vzáložce „Kontaky“.

V Londýně dne 07.12.2010  

Všeobecné ustanovení

Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu,kterou zákazník uvedl při registraci případně je zasílán přímo sezbožím. Převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodnímipodmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu.

Adresa pro uplatnění reklamace

AZMART LTD

Drážní 211

562 04 Ústí nad Orlicí 4

Záruční podmínky

Délka záruky je 24 měsíců pokud není v daňovém dokladu uvedenojinak. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se odobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměnyzboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu,po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Pro uplatnění reklamace použijte daňový doklad (fakturu/invoice).

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujícíchpřípadech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovatveškeré náklady spojené s opravou a testováním., minimálně však 500,-Kč (slovy: pětset korun českých). Zboží je kupujícímu zpět zaslánobuď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právonahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnýmitechnickými parametry.

Kupující je povinen:

 • Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení
 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče
 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.
 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno.
 • Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 • Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech, musí být s kompletní dokumentací, doplňky.